Loading...

Tech Blog

DEVOPS – – DevOps

A.Tổng quan DevOps là sự kết hợp của cụm từ “software DEVelopment” và “information technology OPerationS“ Là một thuật ngữ để chỉ một văn hóa làm việc, bao gồm các hành động – trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa các kỹ sư phát triển phần mềm và kỹ […]

Giới thiệu một số giải pháp và ứng dụng Email-Marketing!

Giới thiệu một số giải pháp và ứng dụng Email-Marketing! 1/ Giới thiệu Khi muốn giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ đến khách hàng thì doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều hình thức quảng cáo Marketing khác nhau: Tivi/WiFi/Web/Email. Và một trong những hình thức được sử dụng rất hiệu quả đó là sử dụng hình […]