Loading...

Phân biệt Product Manager và Project Manager theo từng khía cạnh

Phân biệt Product Manager và Project Manager

Tổng quan:

Product Manager và Project Manager thông thường làm việc chung với nhau, mỗi vị trí đều có vai trò riêng biệt. Product Manager sẽ đặt ra tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược kinh doanh của sản phẩm trong khi Project Manager sẽ quản lý các dự án và biến các mục tiêu thành hiện thực. Vì vậy, Product Manager giống như một nhà tư tưởng chiến lược, còn Project Manager sẽ cụ thể hóa công việc nhiều hơn.

Product Manager làm gì?

Product Manager là một người quản lý vòng đời sản phẩm từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sản phẩm. Điều này có nghĩa là họ thiết lập tầm nhìn cho sản phẩm, chỉ đạo mọi cập nhật và đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho đến khi sản phẩm ngừng hoạt động.

Tại các tổ chức lớn hơn, Product Manager có thể đảm nhận công việc ở mức high-level như quản lý nhóm. Trong các tổ chức nhỏ hơn, Product Manager có thể thực hiện nhiều công việc hơn, ví dụ như nghiên cứu thị trường hoặc thậm chí đóng vai trò như một Project Manager.

Về cơ bản, Product Manager sẽ thực hiện các công việc như sau:

 • Xác định số liệu chính cần đạt được để sản phẩm thành công
 • Hiểu được nhu cầu của người dùng và truyền đạt lại đến các nhóm phụ trách sản phẩm
 • Làm việc với các nhóm phụ trách sản phẩm như nhóm kỹ thuật, nhóm thiết kế và nhóm tiếp thị để phát triển và duy trì sản phẩm theo đúng chiến lược được đề ra
 • Tìm cách cải thiện hoặc phát triển sản phẩm thông qua phân tích thị trường và nghiên cứu khác
 • Theo dõi tiến độ và hiệu suất của sản phẩm
 • Kiểm thử và giám sát các chức năng mới của sản phẩm
 • Giám sát sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh

Project Manager làm gì?

Project Manager sẽ giám sát các dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án. Một dự án có thể lớn như xây dựng một hệ thống ứng dụng nền tảng, hoặc nhỏ hơn như là xây dựng một công cụ tính năng phục vụ một nhóm người dùng. Project Manager là một người lập kế hoạch cho các dự án này bằng cách tạo nhóm, xác định lịch trình, quản lý ngân sách và giao tiếp với các bên liên quan cho đến khi hoàn thành từng dự án.

Người quản lý dự án có thể thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Xác định các mục tiêu chính như phạm vi dự án, thời gian và ước tính ngân sách
 • Hợp tác và giao tiếp với các cấp lãnh đạo và các bên liên quan khác
 • Xây dựng quy trình và đảm bảo quy trình hoạt động đúng khi có sự thay đổi
 • Sử dụng phần mềm quản lý dự án để theo dõi các nhiệm vụ và tiến độ công việc
 • Đảm bảo các nhóm đang hợp tác tốt, duy trì động lực và hoàn thành đúng tiến độ

Các kĩ năng cần có:

Với Product Manager:

 • Phân tích dữ liệu
 • Đánh giá thị trường
 • Mô hình so sánh giá thành
 • Kiến thức về trải nghiệm người dùng (UX)
 • Kiến thức về kinh doanh

Với Project Manager:

 • Kiến thức về quản lý các dự án như Scrum, Agile, hoặc Waterfall
 • Quản lý rủi ro
 • Công cụ quản lý dự án như biểu đồ Asana hoặc biểu đồ Gantt
 • Kiến thức về quản lý ngân sách, định giá

Các chứng chỉ:

Một số chứng chỉ phổ biến cho Project Manager:

 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • Certified ScrumMaster (CSM)
 • Professional Scrum Master (PSM I)

Một số chứng chỉ phổ biến cho Product Manager:

 • Product School – Product Manager Certificate
 • Pragmatic Institute – Certified Product Manager
 • AIPMM Certified Product Manager Credential

Phân biệt giữa Product và Project:

+ Product hay sản phẩm là một đối tượng/ một sản phẩm có giá trị phục vụ cho một nhu cầu cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể

+ Project hay dự án là một chuỗi các hoạt động được kết hợp với nhau để hoàn thành kế hoạch đề ra

Thế nào là một Product/ Project Manager?

Product Manager: Một người quản lý sản phẩm sẽ quản lý vòng đời của sản phẩm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc

Project Manager: Người quản lý dự án sẽ giám sát một dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc

So sánh Product Manager với Project Manager:

Theo cách làm việc:

Product Manager Project Manager
Why: Tại sao sản phẩm này lại quan trọng tới mức cần phải triển khai đầu tiên? When: Khi nào một dự án/ sản phẩm được bàn giao?
What: Sản phẩm sẽ trông như thế nào và giải pháp mà nhóm muốn hướng tới trước khi bàn giao? Ai sẽ là người phát triển sản phẩm và số lượng thời gian và nguồn lực một nhóm cần để bàn giao sản phẩm?
What else: Những gì khác có thể xảy ra với sản phẩm và các giai đoạn sau của sản phẩm? What else: Có dự án nào tương tự không và trông nó như thế nào? Nếu có thì có thể tái sử dụng kế hoạch của dự án đó hay không?
How: Làm sao để phân biệt được sản phẩm này trên các khía cạnh như:

a)     Tầm ảnh hưởng

b)     Khả năng vận hành

c)     Sức ảnh hưởng đến công chúng

How: Dự án này được thực hiện như thế nào?

Product Manager nghĩ gì?

Người quản lý sản phẩm sẽ tìm hiểu về động cơ để phát triển sản phẩm, từ đó đưa ra giải pháp và mô phỏng những tác động tích cực mà sản phẩm có thể sẽ đem lại

Project Manager nghĩ gì?

Người quản lý dự án cần hiểu được kì vọng của dự án, từ đó xây dựng kế hoạch, phân công nguồn lực và phối hợp với các đối tác liên quan để đáp ứng kì vọng của dự án

Dựa trên cách suy nghĩ:

Tiêu chí Product Manager Project Manager
Câu hỏi quan trọng nhất Why? When?
Tối ưu về Doanh số sản phẩm (Outcomes) Kết quả đầu ra (Outputs)
Cải tiến về Hiệu quả sản phẩm Hiệu suất công việc
Khả năng quan trọng nhất Thấu hiểu khách hàng Khả năng vận hành dự án
Sự khác biệt lớn nhất Sự sáng tạo Sự tuân thủ
Khả năng mạnh nhất Mô phỏng và dự đoán Sức ảnh hưởng
Mức tăng trưởng Theo cấp số mũ Theo cấp số nhân
Giá trị cốt lõi Khả năng ủy quyền Khả năng hành động
Vấn đề hiện hữu Một kế hoạch tốt nhưng còn sạn Một nỗ lực lớn nhưng không đem lại kết quả

Tóm lại, trên phương diện công nghệ thông tin, Product Manager xác định các nhu cầu của đối tượng khách hàng, từ đó liệt kê ra các tính năng phát triển và Project Manager sẽ quản lý và phát triển các tính năng cụ thể.

Nguồn: HONEYNET và Internet