Loading...

Hệ thống cung cấp ứng dụng, hạ tầng và giải pháp cho Doanh nghiệp

Hệ thống cung cấp ứng dụng, hạ tầng

và giải pháp cho Doanh nghiệp

Giới thiệu

Hệ thống cung cấp ứng dụng, hạ tầng và giải pháp cho Doanh nghiệp được Công ty HONEYNET xây dựng với mục đích cung cấp một nền tảng điện toán được chuẩn hóa, tự động hóa và tối ưu hóa.

Nền tảng công nghệ được xây dựng là một hệ thống khép kín trên nền tảng mở, là tiền đề cho hệ sinh thái ứng dụng và phát triển linh hoạt theo lộ trình Doanh nghiệp đề ra.

 • Chuẩn hóa: Thiết lập các mục tiêu, yêu cầu, nguồn lực và chính sách xử lý công việc theo hạng mục quy định.
 • Đơn giản hóa: Đối tượng tham gia quy trình xử lý công việc có vai trò, phạm vi rõ ràng và nắm rõ các bước vận hành theo nghiệp vụ.
 • Hiệu suất hóa: Theo dõi trạng thái, giám sát vận hành hệ thống ứng dụng với bộ tiện ích thông báo và khả năng co giãn phù hợp.
 • Quy trình hóa: Hỗ trợ nhà quản lý, đội ngũ kỹ thuật hoạch định nguồn lực, phân bổ tài nguyên, tự động mở rộng khi cần và định hướng phát triển.

Hiệu quả đối với các nhóm đối tượng sử dụng:

Nhà quản lý

 • Nền tảng phát triển lâu dài cho DN
 • Khả năng tối ưu tự động và linh hoạt
 • Khả năng mở rộng và tiến cấp
 • Nắm bắt nguồn lực và hiệu suất
 • Thống kê – báo cáo hỗ trợ ra quyết định

Nhân viên

 • Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
 • Quản lý trạng thái hệ thống ứng dụng
 • Vận hành theo quy trình chuẩn
 • Nhận thông báo trạng thái hệ thống
 • Cập nhật tình trạng hệ thống xuyên suốt
 • Đăng tải báo cáo vận hành hệ thống

Nguồn: HONEYNET